Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Happy Monster Club

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • ‘Ondernemer’: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
  • ‘Consument’: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper.
  • ‘Product(en)’: het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.
  • ‘Herroepingsrecht’: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

2. Identiteit van de ondernemer

Happy Monster Club handelt onder de naam: Rumble Design. Rumble Design is een eenmanszaak met geregistreerd adres te Watermuntweg 2, 9820 Merelbeke in België. Rumble Design is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) onder het ondernemingsnummer 0547 577 569. Het BTW nummer is BE 0547 577 569.

Je kans ons steeds contacteren via info(at)happymonsterclub.com.

3. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Van zodra u gebruik maakt van onze website aanvaardt u als consument deze algemene voorwaarden, alsook alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.

De ondernemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige aanpassing heeft geen invloed op bestaande bestellingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

4. Prijzen

Al onze prijzen zijn steeds uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. Onze prijzen zijn steeds exclusief verzendingskosten. De verzendkosten zijn voor rekening van de consument en worden aangegeven bij de checkout van uw digitale winkelmand. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.

Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de ondernemer (Happy Monster Club) worden gecorrigeerd.

5. Betaling

Bij Happy Monster Club heeft u de mogelijkheid om te betalen met Bancontact of Credit Card (Visa, Amex of Mastercard). De betaling gebeurt via een veilige https verbinding.

Elke klacht betreffende een factuur dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd per aangetekende brief of e-mail te worden geformuleerd binnen de 5 (vijf) dagen na ontvangst van de factuur.

6. Herroepingsrecht

Als consument heb je het recht om binnen een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering aan de ondernemer mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.

Om het herroepingsrecht correct te laten verlopen moet de consument het Europees modelformulier voor Herroeping correct invullen en opsturen naar info(at)happymonsterclub.com of per aangetekende brief gericht aan: Rumble Design - Watermuntweg 2, 9820 Merelbeke, België. Volgende gegevens moeten duidelijk gemeld worden aan de ondernemer: de datum van de bestelling, datum van ontvangst, datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt, naam en adres van de consument, handtekening van de consument.

In het geval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij/zij het product in originele staat, met de originele labels, ongebruikt en ongewassen en in de originele verpakking op eigen risico en kosten binnen de 14 (veertien) kalenderdagen na gebruik van het herroepingsrecht terugsturen naar de ondernemer; Rumble Design - Watermuntweg 2, 9820 Merelbeke, België. Het teruggestuurd product moet beschikken over een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization), op risico van ter onverrichter zake terugzending naar de consument. Ongefrankeerde retourneringen zullen niet worden aangenomen.

De retourzending wordt door de ondernemer gecontroleerd. Mits in dezelfde staat als dat u het ontving wordt het artikel terug betaald. Bij een correct gebruik van het herroepingsrecht zal de ondernemer binnen de 14 (veertien) kalenderdagen het aankoopbedrag terug betalen aan de consument door middel van overschrijving. De ondernemer mag wachten met terugbetaling tot hij de goederen heeft teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Bij onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht wordt het product, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de consument, voor eigen rekening en risico van de consument.

7. Levering en uitvoering

Wij doen er alles aan om jouw bestelling vlot te laten verlopen. Geaccepteerde bestellingen zullen wij zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen de 30 dagen uitvoeren. Bestellingen worden geleverd op het door de consument aangegeven adres. Het doorgeven van foutieve leveringsadressen valt onder de verantwoordelijkheid van de consument, en hierdoor kunnen extra kosten worden aangerekend aan de consument. Van zodra de bestelling op het door de consument opgegeven adres is geleverd gaat het risico over op de consument.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadigingen van de bestelling tijdens de verzending. Geen enkele vertraging van de levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wanneer de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht en binnen de 14 (veertien) kalenderdagen de producten terugzendt is de consument verantwoordelijk voor het transport.

8. Garantie

Op onze producten geldt een wettelijke garantie, zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de consument de verkoper hiervan binnen de 7 (zeven) dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de consument.

Gewone of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de consument aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op de bovenvermelde garantie.

9. Overmacht

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer: brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen met communicatiesystemen, storingen aan onze webshop, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten of transport of vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

10. Intellectuele eigendom

Fan van onze illustraties, logo en producten? Tof! Wij hebben veel tijd en werk gestoken in onze illustraties, website en producten en we zijn daar trots op. Zomaar kopiëren om zelf te gebruiken laten we dus niet toe en is plagiaat. Onze website, logo, teksten, producten, foto's, namen en al onze communicatie, zijn beschermd als intellectuele eigendomsrechten en zijn onze eigendom. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. U mag geen illustraties, foto’s, namen, teksten, etc.. kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Had u graag een product of illustratie op maat gehad? Neem dan contact met ons op en we kunnen zien wat we voor u kunnen betekenen.

11. Klachten en geschillen

Wij doen er alles aan om jou als consument tevreden te maken. Onze focus ligt dan ook op unieke en kwaliteitsvolle producten.

Wij trachten onze producten zo nauwkeurig mogelijk te presenteren aan de hand van foto’s, duidelijke omschrijvingen en vermelding van materialen. Indien er zich toch typefouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

De kleuren op de foto’s kunnen licht afwijken van de echte kleuren van het product. Deze kunnen afwijken bij verschillende beeldschermen en hun instellingen. Producten laten ruilen op basis van de kleurafwijkingen wordt niet aanvaard.

Wij controleren onze producten aandachtig op mogelijke mankementen voordat deze worden verzonden.

Als je toch een klacht zou hebben over onze diensten of producten kan je deze aan ons melden en doen wij er alles aan om je klacht binnen de 3 (drie) werkdagen te behandelen. Elke klacht dient, om geldig te zijn, gedetailleerd per aangetekende brief of e-mail te worden geformuleerd binnen de 5 (vijf) dagen na ontvangst van de producten. Je kan ons via e-mail contacteren door te mailen naar info(at)happymonsterclub.com of per aangetekende brief gericht aan: Rumble Design, Watermuntweg 2 9820 Merelbeke, België.

Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke letsels of schade die voorkomen uit het gebruik van onze producten.

12. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en aanbiedingen, ongeacht de woonplaats van de consument, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij mogelijke geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.

Om u beter van dienst te kunnen zijn maken wij gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan.

Ik ga akkoord
Meer informatie
Terug naar boven
Blijf op de hoogte

Schrijf je snel in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze producten en kortingen!